Bún ngũ sắc

Thành Phần:

Khối Lượng:

Chỉ Tiêu Chất Lượng: